Schoolleider en team

Schoolleider

De schoolleider geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken binnen de school, en aan het beleid inzake pedagogie en leerlingen. Hiertoe is hij gemandateerd door het bestuur. De schoolleider is het aanspreekpunt in de school voor ouders en leerkrachten betreffende de organisatie. Hij zorgt ervoor dat de communicatie binnen de school en haar diverse geledingen goed verloopt. Daarnaast vertegenwoordigt de schoolleider de school richting overheid en gemeente. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de schoolleider zijn vastgelegd in een managementstatuut.

Wanneer u een afspraak wilt maken met de schoolleider, Joeri Bertels, dan kunt u hem op maandag tot en met donderdag persoonlijk aanspreken van 8.30 tot 9.00 uur. Verder kunt u gebruik maken van zijn telefonisch spreekuur op maandag van 15.30 tot 16.30 uur via 0182-537515. Ook kunt u een e-mail sturen naar: schoolleider@ridderslag.nl

Team

De leerkrachten, de interne begeleiders, de onderwijsassistent en de schoolleider komen wekelijks bij elkaar in een vergadering. In deze vergaderingen komen zaken als pedagogisch beleid, organisatorische zaken, kinderbespreking en intervisie aan de orde. Daarnaast heeft het lerarenteam een aantal keer per jaar een studiedag, of nodigt deskundigen uit om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het vakgebied

De leerkrachten zijn op school te bereiken op het moment dat zij geen lesgeven. Alle leerkrachten hebben een eigen postvak bij de conciërge. Wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met de administratie of stuur en e-mail via Social Schools. De betreffende leerkracht belt of mailt u dan terug.